Företagsekonomi – redovisning, finanisering, marknadsföring, ekonomistyrning och organisationsteori

När man talar om företagsekonomi som begrepp så tar men ett ord i sin mun som på många sätt kan anses vara svårfångat. Det kan handla om att förstå och analysera krafterna bakom två stora företags handel varandra emellan. Det kan även användas när man talar om hur samma företag är uppbyggda, hur de fungerar internt och varför de agerar som de gör.

Det är alltså inte enkelt att snabbt förklara företagsekonomi. Det anses emellanåt vara motsvarigheten till vad som på engelska kallas business. Anledningen till detta är att termen är väldigt bred och när någon säger företagsekonomi kan man syfta på en rad olika discipliner. Det här görs för att på ett inkluderande sätt diskutera ämnen som alla påverkar varandra i högsta grad, vilket då förenklar förståelsen i samtalet. För att undvika förvirring kring detta ska vi försöka förklara vad som menas.

Företagsekonomi definieras ofta som kunskapen och vetenskapen om hur man som företag brukar, ransonerar och fördelar sina begränsade resurser. Det här betyder i förlängningen att företagsekonomi handlar om hur man så effektivt som möjligt nyttomaximerar sina utgifter i förhållande till sina inkomster. Kort och gott – hur man gör så stor vinst som möjligt. Trots detta räknas ofta även icke-vinstdrivande organisationer in i vetenskapen om företagsekonomi och hur dessa hanteras. Allting från att skapa budget på ekonomiavdelningen för ett kommande verksamhetsår till hur HR-avdelningen väljer att anställa och administrera personalen kan brett definieras som en del inom företagsekonomi. Även hur marknadsföringsarbetet och kommunikationen gentemot kunder, återförsäljare och andra intressenter utformas påverkar ett företags lönsamhet. Det betyder att även detta kan falla inom ramen för vad som definierar företagsekonomi.

Företagsekonomi bryts ofta ned i mindre beståndsdelar, som tidigare nämnt. Det här gör man för att man lättare ska kunna hantera ett företag på ett övergripligt och noggrant sätt. Det finns en rad olika separata områden som ryms under det tak som företagsekonomin utgör: redovisning, finansiering, marknadsföring, ekonomistyrning och organisationsteori är mindre områden som alla utgör ytterst viktiga element och påverkar ett företags hushållande av sina resurser. Varje del hanterar olika, minst lika viktiga, funktioner som avgör hur effektivt man som företag lyckas tillhandahålla sina resurser på bästa möjligt sätt. Vi tänker att vi väldigt kort förklarar dem lite närmare.

Redovisning handlar om hur ett företag dokumenterar och registrerar hur man hanterar de resurser som företaget har befogenhet över. Inom detta inräknas därför allt som har med den ekonomiska apparaten att göra. Det kan innebära att bokföra, vilket innebär att all ekonomisk aktivitet skrivs ned för att man ska kunna gå tillbaka och ha full kontroll över inköp och inkomster. Detta avslutas i form av en summering vid årets slut som skapas i form av ett dokument som kallas årsbokslut.

Finansiering berör hur olika aktörer får tillgång till och kontrollerar sitt kapital. Det kan handla om hur de handlingar som man sedan bokför ska ske och hur kapitalet, det vill säga tillgångar såsom värdepapper eller kontanter, blir företagets egna att bestämma över, förbruka och hantera. Stater finansieras exempelvis via höjda skatter medan företag kan finansieras genom att förmedla tjänster och/eller sälja varor.

Marknadsföring innebär hur ett företag väljer att bete sig på marknaden, där andra aktörer och konkurrenter är aktiva. Det kan innebära val av målgrupp att satsa på, hur man väljer att prissätta den vara eller tjänst man förmedlar och även hur man väljer att presentera sin produkt. Ofta när man talar om marknadsföring talar man i termer som annonsering, reklam eller kommunikation. Det här innefattar hur man vill att de som ska bruka produkten ska känna gentemot företaget och det som säljs. Det anses här vara viktigt att man kan påvisa någon form av säregen egenskap som får målgruppen att söka sig till just din produkt. Idag är det ett väldigt viktigt område tack vare det stora utbud som finns idag och i den konkurrens som råder på de flesta marknader.

Ekonomistyrning genomförs för att man inom ett företag ska arbeta mot ett gemensamt mål. Det kan betyda att man arbetar med personalen för att de ska förstå företagets mål så man inte jobbar spretigt och tolkar sitt företags mål på olika sätt. Generellt antas ett företags övergripande mål ofta vara att maximera vinsten. Hur man når dit styrs även detta när man arbetar med ekonomistyrning. På det här viset kan man ibland tala om ekonomistyrning i tre uppdelade områden: resultat-, handlings- och personalstyrning. Det görs ofta genom att utföra olika typer av kalkyler för att kunna beräkna vilket sätt som är bäst just för det berörda företaget.

Organisationsteori syftar till att förstå organisationen, där den definieras som en grupp av människor som arbetar gentemot gemensamma mål likt ekonomistyrningen. Det finns ingen tydlig skiljelinje mellan de båda principerna. Där ekonomistyrningen använder kalkyler, fokuserar på ekonomiska aspekter och är beräknande så handlar organisationsteori mer om exempelvis ledarskap och framväxten av organisationen i sin utformning. Man talar om hur man kan förstå en organisation och hur människorna inom den fungerar och utvecklas. Det finns mängder teorier kring organisationsläran som alla på sitt sätt förklarar hur man ska förstå och analysera dem.

Företagsekonomi för att förstå vårt samhälle
Sammanfattat är alltså företagsekonomi en term som beskriver många funktioner och kompetenser som i första hand rör sig kring hur man förstår företagande på bästa sätt. Det är någonting komplext som kräver alla dessa definitioner och delar. Att förstå alla dess funktioner och sedermera helheten är nyttigt även för de som inte har ett konkret intresse för företagande. I dagens globaliserade och digitala värld är företagen samhällsaktörer som är mycket viktiga att förstå för att sedan kunna samtala om samhället i stort. Att skapa sig en förståelse för de beståndsdelar som skapar företagen hjälper oss förstå och utveckla vår samtid och andra delar i vår omvärld.

1 svar på ”Företagsekonomi – redovisning, finanisering, marknadsföring, ekonomistyrning och organisationsteori”

Lämna en kommentar